Kartta

Pöytäkirjoja

Toimintakertomukset

Toimintasuunnitelmat

Hallitus nyt 2019

Sukuselvitykset

Sankarivainajat

Jäseneksi ilm

Kuvia 2007

Kuvia

Peis Immosen luolasto

Savolaesittain

Sukukirjan tilanne

 

 

  kotisivukone

20.3. 2019 alkaen

 

 

 


 

Immosten Sukusivusto

IMMOSTEN SUKUSEURA ry.


SÄÄNNÖT  
(vuodelta 2011)

Yhdistyksen nimenä Immosten sukuseura ry. ja sen kotipaikka on
Joroinen.

Yhdistyksen tarkoituksena on Immosten elossa olevien jälkipolvien
lähentäminen toisiinsa, sukututkimuksen harjoittaminen, sukutietouden kerääminen ja
arkistoiminen sekä sukuhaudoista huolehtiminen. Tässä tarkoituksessa yhdistys
järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa
sekä solmii ja ylläpitää suvun jäsenten välisiä suhteita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä
toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen 18 vuotta täyttänyt
a) isän tai äidin puolelta sukuun kuuluva henkilö, tai
b) joku avioliiton kautta siihen liittynyt, ja
c) sukuun kuuluvan adoptoima lapsi, sekä
d) sellaisen suvun ulkopuolinen henkilö, jolla on sukuun kuuluvan kanssa
molempien tunnustama yhteinen lapsi ja jonka yhdistyksen hallitus
jäseneksi hyväksyy, ja
e) asianomaisen henkilön sukuhaaraa on tutkittu ja dokumentoitu
nykyhetkestä ainakin 1850-luvulle saakka, tai
f) sukuseuran hallitus päättää muihin perusteisiin pohjautuen hyväksyä
henkilön jäseneksi.
Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Jäsenmaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous hallituksen
esityksestä. Yhdistys katsoo jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt kahden vuoden
jäsenmaksun suorittamatta saamastaan kehotuksesta huolimatta.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi
kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,
ja kuusi neljäksi kalenterivuodeksi valittua jäsentä, joista kahden vuoden välein
kolme on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan
varapuheenjohtajan, ottaa sihteerin, taloudenhoitajan, sekä muut tarpeelliset
toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
kolme jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta vähintään kerran vuodessa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan tai muun hallituksen jäsenen
kanssa.

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan kerran kahdessa
vuodessa kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään joka toinen vuosi
kesä-elokuun aikana hallituksen määräämänä päivänä ja siinä käsitellään seuraavat
asiat:
1) Kahden tilikauden toimintakertomus.
2) Kahden tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
3) Tilinpäätösten vahvistaminen.
4) Vastuuvapauden myöntäminen.
5) Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
6) Valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja sekä kolme
hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.
7) Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio.
8) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
9) Käsitellään muut asiat, mitkä hallitus on kokouskutsussaan esittänyt tai
mitkä vähintään kaksi yhdistyksen jäsentä on viimeistään kaksi
kuukautta ennen kokousta ilmoittanut hallitukselle kokouksessa
käsittelemistä varten. Edellä olevalla tavalla esitetyistä asioista
voidaan kokouksessa tehdä päätöksiä.
Muullakin tavoin esitetyistä asioista voidaan kuitenkin kokouksessa keskustella.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus kutsukirjeellä, mikä
lähetetään jokaiselle yhdistyksen jäsenelle vähintään neljätoista päivää ennen
kokousta.
10§
Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen
päätös, mitä vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa saapuvilla olleista jäsenistä on
kannattanut.
11§
Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kahden peräkkäisen kokouksen
päätös, mitä vähintään kolme neljäsosaa kokouksissa saapuvilla olleista jäsenistä on
kannattanut.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen puhdas omaisuus on käytettävä
sukututkimuksen edistämisen hyväksi sukukokouksen päättämällä tavalla.
Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai jollekin Savo-Karjalan
maakunta-arkistolle.
12§
Sukuyhdistys voi nimetä jaostoja, työryhmiä ja toimikuntia auttamaan ja
kehittämään sukuyhdistyksen toimintaa esitysoikeudella.
13§
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslainsäädäntöä.


Esko